Súdne rozhodnutie o určenie pravosti pohľadávky

Ing. Martin Múdry

Autor: Ing. Martin Múdry

Účtovná kancelária Ing. Martina Múdreho, člena Komory účtovníkov SR, ev.č 9999 už od roku 1990 svojim klientom poskytuje kompletný servis v…

Viac o autorovi

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloţenom z predsedníčky senátu

JUDr. Beaty Miničovej a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovaj a JUDr. Jany Hullovej,

v právnej veci ţalobcov v 1. rade: V. T., s. r. o., L., IČO: X., v 2. rade: V. G., s. r. o., S.,

IČO: X., obaja zastúpení advokátkou JUDr. V. N., S. proti ţalovanému: Ing. E. Č., Z.,

správca konkurznej podstaty úpadcu V., s. r. o. v konkurze, L., IČO: X., zastúpený advokátom

JUDr. Z. K., V., o určenie pravosti pohľadávky v sume 431 546,83 Eur (13 000 780,-Sk),

na odvolanie ţalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2. septembra 2010

č. k. 8 Cbsi 53/2005-290, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa

2. septembra 2010 č. k. 8 Cbsi 53/2005-290 vo veci samej p o t v r d z u j e .

V časti výroku o náhrade trov konania rozsudok prvostupňového súdu m e n í tak,

ţe ţalobca v 1. a 2. rade sú povinní zaplatiť ţalovanému náhradu trov konania v sume 650,21

Eur na účet právneho zástupcu ţalovaného v lehote troch dní.

Odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania ţalovanému nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e :

2 Obo 97/2010

2

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa ţalobu zamietol a uloţil povinnosť ţalobcovi v 1. a 2. rade zaplatiť ţalovanému náhradu trov konania 14.802,81 Eur do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení rozsudku uviedol, ţe ţalobcovia sa domáhali určenia pohľadávky popretej správcom konkurznej podstaty vo výške 13 000 780,--Sk, zaradenú pre účely rozvrhu ako pohľadávku 2. triedy, vyplývajúcu zo zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10. 10. 2000 a zo zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 25. 02. 2001. Ţalobca v 1. rade odkúpil od úpadcu obchodný podiel v spoločnosti Y. D. S., s. r. o., L. a uzavrel dňa 10. 10. 2000 Zmluvu o prevode obchodného podielu za cenu 260 000,- USD, čo v čase prevodu v platnom kurze predstavovalo sumu 13 000 780,- Sk. Ţalobca v 2. rade odkúpil od ţalobcu v 1. rade časť podniku a dňa 25. 02. 2001 bola uzavretá Zmluva o predaji časti podniku. Podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve je súčasťou predávanej časti podniku aj obchodný podiel spoločnosti Y. D. S., s. r. o., P. vedený v účtovnej hodnote 13 000 780,-- Sk. Po vyhlásení konkurzu ţalovaný uzavrel so spoločnosťou Y. D. S., s. r. o., L., Dohodu o prevode obchodného podielu dňa 06. 12. 2001, Notárska zápisnica č. N 452/01, Nz 442/01 zo dňa 06. 12. 2001, ktorým previedol obchodný podiel spoločníka V., s. r. o., za odplatu na druhého spoločníka, a to Y. C. T. Ţalovaný v priebehu prieskumného pojednávania pohľadávku ţalobcu v 1. a v 2. rade poprel. Súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 23. 03. 2007 č. k. 8 Cbsi 53/05-185 ţalobu zamietol s poukazom na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Obo 170/05 zo dňa 05. 09. 2006, ktorý riešil prejudicionálne otázku platnosti Zmluvy o prevode obchodného podielu, uzavretú medzi ţalovaným a ţalobcom v 1. rade a vo svojom rozhodnutí uviedol, ţe táto zmluva je neplatná. Súd prvého stupňa vyslovil záver, ţe nakoľko je Zmluva o prevode obchodného podielu neplatná, je nárok ţalobcu v 1. rade uplatnený vo veriteľskom zv. č. 48 a uplatnený v návrhu na začatie konania právne neopodstatnený, a preto súd návrh ţalobcu v 1. rade zamietol. Nárok ţalobcu v 2. rade uplatnený vo veriteľskom zv. č. 14, ako aj v návrhu na začatie konania posúdil ako právne neopodstatnený, a preto aj návrh ţalobcu v 2. rade zamietol.

Na odvolanie ţalobcov odvolací súd uznesením zo dňa 10. 11. 2009 č. k. 4 Obo 223/07-239 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, ţe pohľadávka podľa ţalobného návrhu

2 Obo 97/2010

3

ţalobcov predstavuje úpadcovi zaplatenú odplatu za prevod obchodného podielu úpadcu v obchodnej spoločnosti Y. D. S., s. r. o., ktorý prevod vyplýva zo zmluvy o prevode obchodného podielu z 10. októbra 2000. Ţalobcovia tvrdia, ţe k splneniu zmluvy došlo len z ich strany, keďţe nedošlo k realizácii prevodu obchodného podielu z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu. Neskôr bola táto zmluva súdmi určená za neplatnú. Súd prvého stupňa preto mal zisťovať právny dôvod prihlásenej peňaţnej pohľadávky ako sumy získanej úpadcom zo zmluvy o prevode obchodného podielu. Súd prvého stupňa v napadnutom rozhodnutí nevyriešil dôvodnosť prihlásenej pohľadávky ţalobcom 1/ a ţalobcom 2/. Odôvodnenie súdu prvého stupňa s odvolaním sa len na neplatnosť zmluvy o prevode obchodného podielu nie je dostatočné a bez ďalšieho nie je vecne správne.

Ďalej súd prvého stupňa v odôvodnení rozhodnutia uviedol, ţe Krajský súd v Trenčíne rozsudkom sp. zn. 7Cbs 6/2003 zo dňa 02. 12. 2004, ktorý rozsudok bol potvrdený rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obo 170/05 zo dňa 05. 09. 2006, rozhodol o absolútnej neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu. V priebehu ďalšieho konania ţalobca v 1. rade sa domáhal nároku titulom vrátenia uhradenej odplaty ako vydania bezdôvodného obohatenia a prihlásil si ju ako podmienenú pohľadávku, pretoţe v čase vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu nevedel, či na základe ním podaných ţalôb dôjde alebo nedôjde k zápisu zmeny v osobe spoločníka spoločnosti Y. D. S., s. r. o. Ţalobca v 2. rade v ďalšom konaní taktieţ tvrdil, ţe nevedel v čase prihlásenia pohľadávky, či na základe ţalôb a iných krokov, ktoré inicioval, dôjde alebo nedôjde k vykonaniu zmien v obchodnom registri, preto si do konkurzu svoju pohľadávku prihlásil ako podmienenú pohľadávku, pričom v danom prípade išlo o odkladaciu podmienku, pretoţe jej splnenie záviselo od toho, či ţalobcovi v 1. rade bude alebo nebude priznaná jeho pohľadávka, vyplývajúca zo zmluvy o prevode obchodného podielu. Súd prvého stupňa tieţ uviedol, ţe z prihlášok ţalobcov v 1. a 2. rade nevyplýva, ţe by si tieto pohľadávky uplatnili ako podmienené, ani takto v prihláškach neboli označené. Ţalobca v 1. rade v prihláške nesplnil povinnosť uvedenú v ust. § 20 ods. 1 ZKV. Ţalobca v 2. rade si taktieţ túto svoju povinnosť nesplnil a k prihláške pripojil iba zmluvu o predaji časti podniku a zmluvu o prevode obchodného podielu. V druhej časti uplatnenej pohľadávky, týkajúcej sa sumy 3 774 711,85 Sk titulom poskytnutých pôţičiek a postúpenia pohľadávok si taktieţ nesplnil túto povinnosť, pretoţe nepredloţil listiny, na ktorých mali byť spísané právne úkony. Tvrdenie ţalobcu v 1. rade, ţe dňa 12. 10.

2 Obo 97/2010

4

2000 došlo k uzavretiu dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok a v jej dôsledku došlo medzi ţalobcom v 1. rade a úpadcom k zániku záväzku ţalobcu v 1. rade voči úpadcovi vo výške 260 000,-- USD, povaţoval súd prvého stupňa za nedôvodné. Dospel k záveru, ţe zmluva je neplatná z dôvodu, ţe zmluva o prevode obchodného podielu bola spísaná dňa 10. 10. 2000 a podpísaná štatutárnymi zástupcami zúčastnených strán, avšak k zákonom poţadovanej forme v zmysle § 115 Obchodného zákonníka, notárskej zápisnice, došlo aţ dňa 16. 10. 2000, a to je deň účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu, a teda aj deň vzniku pohľadávky z odplaty za prevod obchodného podielu. V danom prípade teda pohľadávka ţalobcu v 1. rade voči úpadcovi vznikla dňa 16. 10. 2000, a preto nemohli vzniknúť účinky zániku záväzku ţalobcu v 1. rade voči úpadcovi dňa 12. 10. 2000, kedy došlo k uzavretiu dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok. K zániku pohľadávky dochádza vtedy, keď sa pohľadávky stretnú. Pohľadávky sa stretnú vtedy, keď sú splatné, čo v danom prípade nenastalo. Súd dospel k záveru v časti týkajúcej sa pohľadávky ţalobcu v 2. rade, ţe zo zmluvy o predaji časti podniku nevyplýva, či zo ţalobcu v 1. rade prešla uplatnená pohľadávka na ţalobcu v 2. rade, pretoţe uplatnený nárok ţalobcu v 1. rade je neexistujúci (pretoţe zmluva o prevode obchodného podielu je neplatná) nemohol preto tento previesť na ţalobcu v 2. rade viac práv ako ich mal sám.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O. s. p. tak, ţe úspešnému v konaní ţalovanému vznikol nárok na náhradu trov konania, ktorú ţalovanému priznal vo výške 14 802,81 Eur.

Proti tomuto rozsudku podali odvolanie ţalobcovia, navrhli rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Uviedli, ţe prihláška ţalobcu v 1. rade obsahovala dve prílohy. Prílohou č. 1 bolo zdôvodnenie nárokov konkurzného veriteľa a prílohou č. 2 bolo predloţenie dôkazov, na ktoré sa odvolával konkurzný veriteľ. Zo zdôvodnenia nárokov konkurzného veriteľa – ţalobcu v I. rade vyplýva, ţe si ţalobca v 1. rade uplatňuje svoju pohľadávku ako podmienenú pohľadávku, pričom vo svojom zdôvodnení uvádza, ţe v jeho prípade ide o pohľadávku titulom vydania bezdôvodného obohatenia. Ďalej v odvolaní uvádzajú, ţe medzi ţalobcom v 1. rade a úpadcom bola dňa 10. 10. 2000 uzavretá Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti Y. D. S., s. r. o. a v uvedený deň bola zmluva riadne podpísaná štatutárnymi zástupcami zúčastnených strán.

2 Obo 97/2010

5

Dňa 16. 10. 2000 štatutárni zástupcovia zmluvných strán uznali podpis zo dňa 10. 10. 2000 za svoj, teda nie je správny názor krajského súdu v tom, ţe v uvedený deň došlo k podpísaniu zmluvy formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica nebola nikdy spísaná a keďţe došlo k uznaniu podpisov za svoje, má sa za to, ţe zmluva bola riadne uzavretá dňa 10. 10. 2000. Taktieţ poukázali na to, ţe ak je Zmluva o prevode obchodného podielu absolútne neplatným právnym úkonom, je absolútne neplatná od počiatku, t. j. od 10. 10. 2000 a v prípade absolútne neplatnej zmluvy nemôţeme hovoriť o účinnosti tejto zmluvy od 16. 10. 2000, pretoţe neplatná zmluva nemôţe nadobudnúť účinnosť. S ohľadom na uvedené si teda strany musia vrátiť akékoľvek plnenie, ktoré nastalo po 10. 10. 2000, teda aj plnenie ku ktorému došlo na základe dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok zo dňa 12. 10. 2000. Opätovne poukázali na konkurznú prihlášku v časti zdôvodnenia nárokov, kde okrem iného uviedli, ţe ak obchodný register nezapíše zmenu spoločníka, ide v tomto prípade o rozväzovaciu podmienku, pretoţe spoločnosť V. T., s. r. o. uhradila odplatu za prevod obchodného podielu, ku ktorému nedôjde, a preto vznikne na jej strane právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Z uvedeného odvolatelia majú za to, ţe z ich strany nedošlo k zmene právneho titulu. Úpadca ku dňu 31. 12. 2000 evidoval záväzok voči ţalobcovi v 1. rade vo svojom účtovníctve, čo vyplýva z bodu č. 6 Správy audítora spoločnosti Ing. S. Č. zo dňa 04. 06. 2001. V ostatnom napadli rozhodnutie súdu prvého stupňa v časti náhrady trov konania, keď v danej veci ide o určovaciu ţalobu. Prípadne súd mal rozhodnúť v zmysle ust. § 150 O. s. p., keď dôvody osobitného zreteľa videli v tom, ţe osoba správcu konkurznej podstaty musí mať pri výkone tejto funkcie primeranú odbornú spôsobilosť z oblasti práva, účtovníctva a iných odvetví na to, aby sama zvládla výkon funkcie správcu a za tento výkon je jej priznaný aj nárok na odmenu. Preto nie je potrebné, aby sa v tomto konaní nechala zastúpiť advokátom.

Ţalovaný navrhol odvolanie ţalobcov zamietnuť ako nedôvodne podané. Opätovne poukázal na to, ţe na prihláške a ani v ţiadnej jej prílohe nebolo uvedené, ţe si ţalobca v 1. rade prihlasuje svoju pohľadávku ako podmienenú, i ani nebolo pripojené tvrdenie o tom, ţe sa v čase vyhlásenia konkurzu a prihlásenia pohľadávky vedie súdny spor. Ďalej uviedol, ţe Zmluva o prevode obchodného podielu bola síce spísaná dňa 10. 10. 2000, ale k zákonom poţadovanej forme jej uzavretia, v tomto prípade k podpísaniu notárskej zápisnice, došlo aţ 16. 10. 2000, a to je deň účinnosti zmluvy o prevode obchodného podielu, a teda aj deň

2 Obo 97/2010

6

vzniku pohľadávky z odplaty za prevod obchodného podielu. Ak pohľadávka vznikla 16. 10. 2000, je nelogické a najmä nemoţné, aby zanikla 12. 10. 2000. Odmenu správcu konkurznej podstaty v súvislosti s jeho účasťou v súdnom konaní nemoţno stotoţňovať s odmenou jeho zvoleného zástupcu – advokáta, ktorý, resp. správca, ktorého zastupuje, má zo zákona nárok aj na náhradu účelne vynaloţených trov právneho zastúpenia.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O. s. p.) prejednal vec podľa ust. § 212 ods. 1 O. s. p. a po prejednaní odvolania, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. dospel k záveru, ţe odvolanie ţalobcov nie je dôvodné.

Podľa ust. § 23 ods. 1 ZKV konkurzní veritelia pohľadávok, ktorí zostali sporné čo do pravosti, výšky alebo poradia, môţu sa domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom. Ţalobu musia podať na súde, ktorý vyhlásil konkurz, proti všetkým, ktorí pohľadávku popreli. Smú sa v nej dovolávať len právneho dôvodu a poradia uvedeného v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní a pohľadávku môţu uplatniť len do výšky uvedenej v prihláške alebo na prieskumnom pojednávaní.

Podľa ust. § 451ods. 1, 2 Obč. zák., kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí, musí obohatenie vydať. Bezdôvodným obohatením je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Ţalobcovia sa podanou incidenčnou ţalobou domáhali svojho uplatneného práva uznania nespornosti a zistenia pohľadávky kaţdý vo výške 13 000 780,--Sk so zaradením do 1. triedy na základe v konaní predloţených listinných dokladov, a to Zápisnica z rokovania Valného zhromaţdenia spoločnosti V., s. r. o., zo dňa 30. 09. 2000 Zápisnica z rokovania Valného zhromaţdenia spoločností E. S., s. r. o., zo dňa 10. 10. 1999, Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10. 10. 2000, konkurznými prihláškami zo dňa 05. 04. 2002, Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 25. 02. 2001, Notárskou zápisnicou č. N 452/01, NZ 442/01 zo dňa 06. 12. 2001, podľa ktorých pohľadávka ţalobcu v 1. rade resp. v 2. rade vyplýva zo Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10. 10. 2000 a zo Zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 25. 02. 2001. Z obsahu konkurznej prihlášky ţalobcu v 1. rade zo dňa

2 Obo 97/2010

7

05. 04. 2002 vyplýva, ţe tento si uplatnil v konkurznom konaní pohľadávku v celkovej sume 13 000 780,-- Sk ako pohľadávku II. triedy bez uvedenia skutočnosti, na ktorých sa prihláška zakladá (§ 20 ods. 1 ZKV) v zmysle poučenia uvedenom na konkurznej prihláške. V prílohe konkurznej prihlášky je pripojená fotokópia zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10. 10. 2000 a uznesenie o zmene zápisu obchodného mena ţalobcu v 1. rade. Iné prílohy konkurzná prihláška ţalobcu v 1. rade zaradená do zväzku č. 48 neobsahuje. Z obsahu konkurznej prihlášky ţalobcu v 2. rade zo dňa 26. 11. 2001 vyplýva, ţe tento si uplatnil v konkurznom konaní pohľadávku v sume 3 774 711,85 Sk ako pohľadávku II. triedy titulom zaplatenia zostatku pôţičky a zo zmlúv o postúpení pohľadávky, ktorá pohľadávka nie je predmetom tohto konania. Konkurznou prihláškou zo dňa 05. 04. 2002 si uplatnil pohľadávku v sume 13 000 780,--Sk ako pohľadávku II. triedy bez uvedenia skutočnosti, na ktorých sa prihláška zakladá (§ 20 ods. 1 ZKV) v zmysle poučenia uvedenom na konkurznej prihláške a v prílohe konkurznej prihlášky pripojil fotokópiu zmluvy o predaji časti podniku uzavretej medzi ţalobcom v 1. rade a ţalobcom v 2. rade bez príloh (článok 2. zmluvy) zo dňa 25. 02. 2001 a zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10. 10. 2000. Iné prílohy konkurzná prihláška ţalobcu v 2. rade zaradená do zväzku č. 14 zo dňa 05. 04. 2002 neobsahuje. Z uvedeného dôvodu námietka ţalobcov, týkajúca sa uvedenia právneho dôvodu uplatnenej pohľadávky v konkurznej prihláške zo dňa 05. 04. 2002 prílohou č. 1 prihlášky ţalobcu v 1. rade a prílohou č. 1 ţalobcu v 2. rade nie je dôvodná. Takúto prílohu ţiadna konkurzná prihláška ţalobcov neobsahuje. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné preto vychádzať len z obsahu konkurzných prihlášok a listín pripojených k týmto prihláškam. Ţalobca v 1. rade uplatnil pohľadávku vo výške 13 000 780,--Sk ako pohľadávku II. triedy na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, uzavretej medzi úpadcom a ţalobcom v 1. rade, keď nedošlo k zápisu zmeny v obchodnom registri spoločnosti Y. D. S., spol. s r. o., ktorej obchodný podiel bol predmetom zmluvy o prevode obchodného podielu, v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu a správca konkurznej podstaty úpadcu v priebehu konkurzného konania poţiadal o vyplatenie vyrovnacieho podielu za tento obchodný podiel (Notárska zápisnica zo dňa 06. 12. 2001 č. N 262/01, NZ 442/01) vo výške 6 507 244,--Sk. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10. 10. 2000 je zmluvou od počiatku neplatnou zmluvou na základe určenia jej neplatnosti rozhodnutím súdu (rozsudok Krajského súdu v Trenčíne č. k. 7 Cbs 6/2003-103 zo dňa 02. 12. 2004 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 1 Obo 170/2005-140 zo dňa 05. 09. 2006). Preto v ďalšom

2 Obo 97/2010

8

konaní bolo potrebné skúmať vznik uplatneného právneho titulu - bezdôvodného obohatenia. Ţalobca v 1. rade kúpnu cenu prevádzaného obchodného podielu mal zaplatiť na základe dohody o započítaní pohľadávky zo dňa 12. 10. 2000, uzavretej medzi úpadcom a ţalobcom v 1. rade, podľa ktorej pohľadávka úpadcu, vyplývajúca zo zmluvy o prevode obchodného podielu vo výške 13 000 780,--Sk, mala byť započítaná s pohľadávkou ţalobcu v 1. rade, vyplývajúcou zo zmluvy o postúpení pohľadávky spoločnosti E., s. r. o., zo dňa 08. 09. 2000 vo výške 13 500 000,-- Sk. Uvedená dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok zo dňa 12. 10. 2000 je neplatnou dohodou. Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok zo dňa 12. 10. 2000 nespĺňa základné zákonné podmienky platnosti takejto dohody v zmysle ust. § 580 Obč. zák. Pohľadávka na zaplatenie kúpnej ceny obchodného podielu nevznikla, a to z dôvodu neplatnosti právneho úkonu – zmluvy o prevode obchodného podielu a z tohto dôvodu nemohlo dôjsť k stretu neexistujúcej pohľadávky – kúpnej ceny obchodného podielu s tvrdenou pohľadávkou úpadcu a tak započítaním pohľadávok. Z uvedeného dôvodu nemohlo dôjsť k zaplateniu kúpnej ceny prevádzaného obchodného podielu, a teda k vzniku bezdôvodného obohatenia, v zmysle citovaného ust. § 451 Obč. zák., ako uplatneného právneho dôvodu pohľadávky ţalobcu v 1. rade v tomto konaní. Ţalobca v 1. rade neuplatnil v konkurznej prihláške pohľadávku s rozväzovacou podmienkou a neuplatnil si v súvislosti so splnením podmienok rozväzovacej podmienky právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Ţalobca v 2. rade uplatnil pohľadávku vo výške 13 000 780,-- Sk ako pohľadávku II. triedy na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 25. 02. 2001, uzavretej medzi ţalobcom v 1. rade a ţalobcom v 2. rade, ktorej predmetom bol, okrem iného, aj obchodný podiel spoločnosti Y. D. S., s. r. o. P. a zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 10. 10. 2000. Ţalobca v 2. rade uzavretím zmluvy o predaji časti podniku vstúpil do právneho vzťahu so ţalobcom v 1. rade. Uzavretím tejto zmluvy, ani uzavretím zmluvy o prevode obchodného podielu, uzavretej medzi ţalobcom v 1. rade a úpadcom, nevstúpil ţalobca v 2. rade do ţiadneho právneho vzťahu s úpadcom v časti prevodu obchodného podielu Y. D. S., s. r. o. a ţiadny právny vzťah nevznikol medzi úpadcom a ţalobcom v 2. rade na základe uvedených právnych vzťahov v časti prevodu obchodného podielu, a to z dôvodu vyššie uvedenej neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu. Ţalobca v 2. rade v konkurznom konaní ţiadny právny dôvod neuplatnil a jeho konkurzná prihláška neobsahovala prílohu č. 1 k prihláške. Ţalobca v 1. rade nikdy nebol vlastníkom obchodného podielu Y. D. S., s. r. o., preto nemohla byť súčasťou zmluvy o prevode časti podniku zmluva

2 Obo 97/2010

9

o prevode obchodného podielu uvedenej spoločnosti. Z uvedeného dôvodu je uplatnený nárok ţalobcu v 2. rade v tomto konaní nedôvodný.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej v zmysle ust. § 219 O. s. p. ako vecne správny potvrdil.

V napadnutej časti, týkajúcej sa náhrady trov konania, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v zmysle ust. § 220 O. s. p. zmenil a určil náhradu trov konania vo výške 615,49 Eur.

Súd prvého stupňa správne rozhodol o náhrade trov konania podľa § 142 ods. 1 O. s. p. tak, ţe úspešnému v konaní ţalovanému priznal náhradu trov konania. Nesprávne posudzoval výšku sadzby tarifnej odmeny v zmysle § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších zmien, keď v danej veci správne táto je určená ustanovením § 11 ods. 1 cit. vyhlášky a nesprávne priznal 19% DPH v rozpore s ust. § 18 ods. 3 citovanej vyhlášky platnej a účinnej v čase vykonania úkonov právnej pomoci z paušálnej náhrady a z náhrady za stratu času. Následne potom z trov, ktoré vznikli predchádzajúcim právnym zástupcom ţalovaného, a to JUDr. J. Š., advokátke a JUDr. D. P. advokátovi, odvolací súd priznal náhradu trov konania za úkony právnej pomoci prevzatie a príprava za 1 154,-- Sk + 150,-- Sk paušálna náhrada (§ 14 ods. 1 písm. a/, § 16 ods. 3), účasť na pojednávaní konaných dňa 25. 11. 2005, vo výške 289,-- Sk + 150,-- Sk paušál, dňa 07. 04. 2006 vo výške 315,-- Sk + 164,-- Sk paušál, ktoré boli odročené (§ 14 ods. 4 druhá veta, § 16 ods. 3), vyjadrenie zo dňa 20. 04. 2006 vo výške 1 260,-- Sk + 164,-- Sk paušál (§ 14 ods. 1 písm. c/, § 16 ods. 3), účasť na pojednávaní dňa 23. 03. 2007 vo výške 1 371,-- Sk + 178,-- Sk paušál, spolu tarifná odmena vo výške 4.389,-- Sk, z toho 19% DPH vo výške 231,-- Sk (§ 18 ods. 3 cit. vyhl.) a paušálna náhrada spolu 342,-- Sk, celkove 4 962,-- Sk. Ďalej priznal z náhrady hotových výdavkov právneho zástupcu v zmysle § 15 vyhlášky cestovné výdavky podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, za pouţitie osobného motorového vozidla Mercedes, na účasť na pojednávaní konanom dňa 25. 11. 2005, cesta Šamorín Bratislava a späť celkom cca 58 km (39,90 Sk/liter nafty, spotreba podľa TP vozidla na 100 km 6,1 l nafty, t.j. 2,43 Sk + 6,20 paušál = 8,63 Sk/km), 58 x 8,63 Sk, spolu 501,-- Sk, za pouţitie osobného motorového vozidla Mercedes, na účasť na pojednávaní konanom dňa

2 Obo 97/2010

10

07. 04. 2006, cesta Šamorín – Bratislava a späť celkom cca 58 km, (39,30 Sk/liter nafty, spotreba podľa TP vozidla na 100 km 6,1 l, t.j. 2,40 Sk + 6.20 paušál = 8,60 Sk/km), 58 x 8,60 Sk, spolu 499,-- Sk, za pouţitie osobného motorového vozidla Hyundai na účasť na pojednávaní konanom dňa 23. 03. 2007, cesta Banská Bystrica – Bratislava a späť celkom cca 441 km, (34,90 Sk/liter nafty, spotreba podľa TP vozidla na 100 km 8,1 l nafty, t.j. 2,82 Sk + 6,20 paušál = 9,02 Sk/km), 441 x 9,02 Sk, spolu 3 978,-- Sk, cestovné spolu vo výške 4 978,-- Sk, z náhrady za stratu času podľa ust. § 15 písm. b/ a § 17 vyhlášky a pojednávaní dňa 25. 11. 2005 cesta Šamorín – Bratislava 25 min. a späť, 26 min., na pojednávaní dňa 07. 04. 2006, cesta Šamorín – Bratislava 26 min. a späť 25 min., v zmysle ust. § 17 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z. z., za kaţdú začatú polhodinu patrí advokátovi náhrada za stratu času v roku 2005 vo výške 250,-- Sk, v roku 2006 vo výške 273,-- Sk, v roku 2007 vo výške 293,-- Sk, a teda za 4 polhodiny spolu 1 046,-- Sk, na pojednávaní 23. 03. 2007, cesta Banská Bystrica – Bratislava 2 h. 20 min. a späť 2 h 25 min., a teda za 10 polhodín spolu 2 970,-- Sk, celkove náhrada straty času 4 016,-- Sk. Celkove náhrada trov predchádzajúceho právneho zastúpenia predstavuje sumu 13 956,-- Sk = 463,25 Eur. Trovy právneho zástupcu JUDr. Z. K. advokáta, priznané za účasť na pojednávaní dňa 11. 11. 2008 vo výške 12,17 Eur + 6,31 Eur paušál (§ 11 ods. 1, § 16 ods. 3), účasť na pojednávaní dňa 14. 05. 2010 a dňa 04. 06. 2010 vo výške 2 x 13,38 Eur + 2 x 7,21 Eur paušál, vyjadrenie zo dňa 30. 06. 2010 vo výške 53,51 Eur + 7,21 Eur paušál, účasť na pojednávaní dňa 02. 07. 2010 vo výške 53,51 Eur + 7,21 Eur paušál, spolu 186,96 Eur. Za právny úkon prevzatie a príprava právneho zástupcu JUDr. K. odvolací súd náhradu trov ţalovanému nepriznal. Náhradu trov za tento úkon právnej pomoci priznal za poskytnutie právnej pomoci predchádzajúcim právnym zástupcom a ţalovaný v konaní nepreukázal opodstatnenosť a účelnosť opakujúceho sa právneho úkonu.

V zmysle ust. § 142 ods. 1 O. s. p. úspešnému v odvolacom konaní ţalovanému odvolací súd nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, nakoľko si trovy odvolacieho konania neuplatnil.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.

V Bratislave 9. decembra 2010