Súdne rozhodnutie o starobný dôchodok

Ing. Martin Múdry

Autor: Ing. Martin Múdry

Účtovná kancelária Ing. Martina Múdreho, člena Komory účtovníkov SR, ev.č 9999 už od roku 1990 svojim klientom poskytuje kompletný servis v…

Viac o autorovi

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľa M.U., nar. X., bytom D., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o výšku starobného dôchodku, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 20. mája 2010, č.k. 14 Sd/43/2008-97, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z 20. mája 2010, č.k. 14Sd/43/2008-97, p o t v r d z u j e .

Navrhovateľovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 20. mája 2010, č.k. 14Sd/43/2008-97, podľa § 250q ods. 2 OSP potvrdil rozhodnutie odporkyne z 8. augusta 2007 číslo X. z 10. apríla 2008 číslo X. a zo 14. decembra 2009 číslo X. Odporkyni nepriznal náhradu trov konania podľa § 250l ods.2, a § 250k ods. 1 prvej vety OSP s odôvodnením, že v konaní podľa piatej časti OSP nemá na ich náhradu nárok.

Súd prvého stupňa zistil, že odporkyňa rozhodnutím z 8. augusta 2007 číslo X. podľa § 65, § 274, § 112, § 293e a § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej

2 7So/94/2010

len „zákon o sociálnom poistení") od 16. mája 2007 zvýšila navrhovateľovi starobný dôchodok na sumu 10 461 Sk mesačne, podľa § 82 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 197/2007 Z.z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, zvýšila navrhovateľovi od 1. júla 2007 starobný dôchodok na sumu 11 115 Sk mesačne.

Rozhodnutím č. I. z 10. apríla 2008 číslo X. podľa § 65, §112 a § 274 zákona o sociálnom poistení určila, že od 26. februára 2005 navrhovateľovi naďalej patrí starobný dôchodok v sume 8 976 Sk mesačne, ďalej podľa § 293e citovaného zákona navrhovateľovi zvýšila starobný dôchodok na sumu 9 761 Sk mesačne od 20. júla 2005 a podľa § 82 cit. zákona a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 229/2006 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, zvýšila navrhovateľovi starobný dôchodok na sumu 10 324 Sk mesačne s účinnosťou od 1. júla 2006.

Rozhodnutím č. II. z 10. apríla 2008 číslo X. podľa § 65, § 274, §112, § 293e a § 82 ods. zákona o sociálnom poistení (v znení zákona č. 244/2005 Z. z.) odporkyňa vyslovila, že navrhovateľovi od 16. mája 2007 naďalej patrí starobný dôchodok v sume 10 461 Sk mesačne.

Následne rozhodnutím zo 14. decembra 2009 číslo X. podľa § 66 ods. 3 a § 82 zákona o sociálnom poistení navrhovateľovi od 1. januára 2009 zvýšila starobný dôchodok na sumu 429,10 € mesačne a podľa § 82 cit. zákona a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 413/2009 Z. z., ktoré ustanovujú percento zvýšenia dôchodkovej dávky navrhovateľovi zvýšila starobný dôchodok na sumu 442,20 € mesačne s účinnosťou od 1 . januára 2010.

Súd prvého stupňa považoval za preukázané, že navrhovateľ dovŕšil dôchodkový vek 26. februára 2005. Dlžné poistné za obdobie od 1. mája 1992 do 31. decembra 1992 a od 1. januára 1993 do 28. februára 1995 dodatočne zaplatil 16. mája 2007, a preto až od zaplatenia poistného mohli byť navrhovateľovi zhodnotené doby dôchodkového poistenia. Ku dňu 26. februára 2005 získal navrhovateľ 43,6877 rokov dôchodkového poistenia (15 946 dní) a po zaplatení dlžného poistného získal 46 rokov dôchodkového poistenia

3 7So/94/2010

(16 980 dní). Pred dodatočným doplatením poistného ku dňu 26. februára 2005 vznikol navrhovateľovi nárok na starobný dôchodok v sume 8 967 Sk mesačne a po zaplatení dlžného poistného mu patril starobný dôchodok vo výške 9 086 Sk mesačne, ktorý bol odo dňa zaplatenia dlžného poistného (16. mája 2007) valorizovaný na sumu 10 461 Sk mesačne a s účinnosťou od 1. júla 2007 na sumu 11 115 Sk mesačne. Odporkyňa podľa názoru súdu prvého stupňa nepochybila, keď o starobnom dôchodku navrhovateľa rozhodla podľa zákona o sociálnom poistení, lebo dôchodok, vypočítaný podľa právnych predpisov, platných ku dňu 31. decembra 2003 by bol u navrhovateľa nižší než dôchodok, vypočítaný podľa predpisov platných od 1. januára 2004. Rovnako považoval za správny postup odporkyne pri určení priemerného osobného mzdového bodu podľa § 273 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, lebo navrhovateľovi vznikol nárok na starobný dôchodok v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2005. Po preskúmaní zákonnosti všetkých rozhodnutí odporkyne dospel k súd prvého stupňa k záveru, že zodpovedajú zákonu, lebo navrhovateľovi bol zvýšený starobný dôchodok podľa preukázateľných skutočnosti a v súlade s platnými predpismi.

Proti rozsudku krajského súdu podal navrhovateľ odvolanie. Namietal, že odporkyňa nesprávne aplikovala na výpočet jeho dôchodku § 273 ods. 4 zákona o sociálnom poistení o započítaní priemerného osobného mzdového bodu (ďalej len „POMB“) v hodnote 1 a nie v zistenej hodnote 1,1537, preto nesúhlasil ani s právnym názorom súdu. Poukázal na § 63 ods. 3 cit. zákona, kedy POMB v hodnote nižšej ako 1,25 sa hodnotí v plnej sume. Podľa § 63 ods. 3 bol vypočítaný starobný dôchodok z 2. mája 2005, kde podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období ani nie 10 rokov predstavuje POMB 1,0508. Ďalej uviedol, že rozhodnutie č. I. z 10. apríla 2008 číslo X. 0 je totožné s rozhodnutím z 2. mája 2005 číslo X.. Nesúhlasil s výpočtom starobného dôchodku, lebo pre jeho výpočet sa mali započítať aj rozhodujúce obdobia kalendárnych rokov 1984 až 2004 tak, ako je to uvedené v rozhodnutí z 8. augusta 2007 číslo X. v a rozhodnutí č. II. z 10. apríla 2008 číslo X.

Odporkyňa vo vyjadrení k odvolaniu žiadala napadnutý rozsudok krajského súdu potvrdiť, lebo výpočet dôchodku v rozhodnutí z 8. augusta 2007 číslo X. v spojení so zmenovými rozhodnutiami č. I. a č. II. z 10. apríla 2008 a zo 14. decembra 2009 toho istého čísla je podľa jej názoru vecne správny.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 a § 250s OSP) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo,

4 7So/94/2010

bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 250l ods. 2 v spojitosti s § 250ja ods. 2 OSP) a dospel k záveru, že odvolaniu navrhovateľa nemožno vyhovieť.

Podľa § 273 os. 4 zákona o sociálnom poistení ak priemerný osobný mzdový bod poistenca zistený z rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 ods. 7 až 12, ktorému vznikne nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004, je nižší ako 0,6 a v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2005 je nižší ako 1, priemerný osobný mzdový bod sa určí podľa § 63 ods. 1 až 6 z rozhodujúceho obdobia, ktorým sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok okrem kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984. Ak takto určený priemerný osobný mzdový bod je nižší ako priemerný osobný mzdový bod zistený z rozhodujúceho obdobia uvedeného v § 63 ods. 7 až 12, suma starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku sa určí z vyššieho priemerného osobného mzdového bodu. Ak takto určený priemerný osobný mzdový bod je vyšší ako 1, suma starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2005, sa určí z priemerného osobného mzdového bodu v hodnote 1. To platí aj na účely určenia súm vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaných po tomto poistencovi.

Navrhovateľ dovŕšil dôchodkový vek potrebný na nárok na starobný dôchodok 26. februára 2005 podľa § 65 ods. 3 písm. a) zákona o sociálnom poistení v znení platnom v čase vzniku nároku na starobný dôchodok, do 30. júna 2005. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu na určenie sumy dôchodkovej dávky vo výške 1,1537 bola zistená v zmysle § 63 ods. 7 cit. zákona z rozhodného obdobia 2004-1994, teda z obdobia 10 kalendárnych rokov pred rokom, v ktorom navrhovateľ splnil podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok. Za daného stavu bolo potrebné postupovať podľa § 273 ods. 4, tretia veta cit. zákona a hodnotu priemerného osobného mzdového bodu bolo potrebné upraviť na hodnotu 1.

Ustanovenie § 273 ods. 4, tretia veta zákona o sociálnom poistení upravuje v prechodnom období hodnotu priemerného osobného mzdového bodu odlišne od ustanovenia § 63 ods. 1 citovaného zákona, na ktoré navrhovateľ poukazuje. Táto redukcia priemerného osobného mzdového bodu sa vzťahuje na všetkých poistencov, ktorým vznikol nárok na

5 7So/94/2010

dôchodkovú dávku v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2005, preto názor navrhovateľa o diskriminácii jeho osoby nemožno akceptovať.

Navrhovateľ ako povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba dlžné poistné na dôchodkové poistenie za obdobie od 1. mája 1992 do 8. februára 1995 zaplatil dodatočne 16. mája 2007.

Podľa § 78 ods. 1 prvá veta zákona o sociálnom poistení sa toto obdobie započíta na nárok na invalidný dôchodok a na určenie sumy ako obdobie dôchodkového poistenia odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie. Odporkyňa v súlade s § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zhodnotila pre výšku starobného dôchodku dodatočne zaplatené doby poistenia v rozhodnutí z 8. augusta 2007 číslo X. až s účinnosťou od 16. mája 2007. Pre výpočet starobného dôchodku navrhovateľa boli zhodnotené doby poistenia, za ktoré dodatočne zaplatil poistné, ku dňu vzniku nároku na túto dávku a jej výška bola určená aj so zvýšeniami, ktoré k znova vypočítanej dávke patrili. Dávka mu však mohla byť priznaná v novej výške až odo dňa doplatenia poistného tak, ako to zodpovedá § 78 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Námietka navrhovateľa, že mu nárok na novým spôsobom vypočítanú dávku a jej výplatu patrí odo dňa vzniku nároku na dávku preto súd nemohol zohľadniť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky rovnako ako súd prvého stupňa nezistil nezákonnosť preskúmaných rozhodnutí, a preto odvolaním napadnutý rozsudok Krajského súdu v Trenčíne podľa § 219 ods. 1 OSP ako vecne správny potvrdil.

Navrhovateľ v odvolacom konaní nebol úspešný, preto Najvyšší súd Slovenskej republiky mu nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania (§ 250k ods. 1 OSP).

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustný riadny opravný prostriedok.

 

 

V Bratislave 28. apríla 2011 JUDr. Elena Závadská, v.r.

predsedníčka senátu