Súdne rozhodnutie o schválení konečnej správy

Ing. Martin Múdry

Autor: Ing. Martin Múdry

Účtovná kancelária Ing. Martina Múdreho, člena Komory účtovníkov SR, ev.č 9999 už od roku 1990 svojim klientom poskytuje kompletný servis v…

Viac o autorovi

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: B. „v konkurze“ B.U.U., o schválenie konečnej správy, o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovanie odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty, vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrice pod sp. zn.: 39-24K 48/2002-KI, o odvolaní konkurzných veriteľov: J. H., U. a M. H., U., proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 7. septembra 2010, č. k.: 39-24K 48/2002-KI-6693, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie konkurzných veriteľov J. H. a M.a H. o d m i e t a .

O d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Banskej Bystrici napadnutým uznesením schválil konečnú správu o speňažení majetku z podstaty úpadcu B." v konkurze", B.U.U., vyúčtovanie odmeny a výdavkov správkyne konkurznej podstaty J. Š., J. v znení zo 14. júna 2010, predloženom súdu 29. júna 2010 v tomto rozsahu: Celkový príjem konkurznej podstaty je 15.903.197,68 Eur (479.099.733,28 Sk), výdavky - pohľadávky proti podstate, zaplatené počas konkurzu, predstavujú sumu 270.886,91 Eur (8.160.739,04 Sk); odmena správkyne konkurznej podstaty je 355.323,64 Eur (10.704.480,-- Sk), výdavky správkyne konkurznej podstaty sú 24.901,37 Eur (750.178,67 Sk). Na rozdelenie veriteľom zostáva suma 15.607.409,40 Eur (470.188.815,57 Sk).

Súd prvého stupňa v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že správkyňa konkurznej podstaty úpadcu B. „v konkurze“ B.U.U. (ďalej len „úpadca“) predložila súdu prvého stupňa konečnú správu o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovaní odmeny

2 5Obo/126/2010

a výdavkov správkyne konkurznej podstaty v znení zo 14. júna 2010, predloženom súdu 29. júna 2010. Konkurzný súd upovedomil úpadcu a konkurzných veriteľov, že konečná správa o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu 2X. júla 2010. Súčasne ich poučil, že sú oprávnení podať námietky proti správe do 15 dní od jej vyvesenia na konkurznom súde. O tejto skutočnosti boli konkurzní veritelia a úpadca upovedomení vyvesením oznámenia na úradnej tabuli konkurzného súdu 1X. júla 2010 a zverejnením v Obchodnom vestníku č. X.B/2010 z X. 2010. V stanovenej lehote a ani po jej uplynutí úpadca ani žiaden z konkurzných veriteľov námietky proti konečnej správe nepodali. Z predloženej konečnej správy o speňažení majetku z podstaty konkurzný súd zistil, že speňažením vo forme predaja majetku z konkurznej podstaty bola do podstaty získaná suma celkom 2.260,-- Eur ( 68.084,76 Sk) a pozostáva zo sumy 2.110,-- Eur (63.565,86 Sk), čo je príjem získaný speňažením pohľadávok úpadcu a zo sumy 150,-- Eur (4.518,90 Sk), čo je príjem získaný predajom hnuteľných vecí patriacich do podstaty. Speňaženie tohto majetku úpadcu bolo realizované na základe súdom vydaných opatrení. Príjem získaný inou činnosťou správkyne predstavuje sumu 15.892.904,56 Eur (478.789.642,72 Sk) a je tvorený z príjmov z bankových úrokov, z príjmov získaných prevádzkovaním Z. a Z., z príjmov za úhrady A., z príjmov za stravné lístky a za cenné papiere, z vrátenej dane z pridanej hodnoty, z príjmov z vrátených finančných prostriedkov (členské), z príjmu za vrátený súdny poplatok, za vrátenú daň z príjmu právnických osôb a z príjmu získaného vydaním výťažku v prospech úpadcu na základe rozvrhového uznesenia vydaného v konkurznom konaní vedenom voči úpadcovi D., a. s. " v konkurze", B., ktorý tvorí najväčšiu časť príjmu získaného inou činnosťou správkyne (15.562.895,02 Eur). Ohľadom výdavkovej časti súd prvého stupňa zistil, že výdavky konkurznej podstaty predstavujú celkom sumu 270.886,91 Eur (8.160.739,04 Sk), pričom ich podrobnú špecifikáciu uviedla správkyňa na strane 11 konečnej správy (č. l. X. spisu). Jedná sa o pohľadávky proti podstate zaplatené v priebehu konkurzu. Výdavky podstaty sú tvorené nákladmi vynaloženými na poštovné, kolkové známky, notárske poplatky, administratívne a účtovné služby predstavujúce účtovné a ekonomické poradenstvo pri zúčtovaní účtovných dokladov, podania daňového priznania k dani z príjmov úpadcu a jednotlivých združení, ktoré správkyňa počas konkurzu prevádzkovala, a ktorých členom bol úpadca, prípravné práce na prieskumné pojednávanie pomocné práce so spracovaním prihlášok veriteľov a zaznamenávanie dedičských konaní do databázy prihlášok veriteľov, vzhľadom na vysoký počet veriteľov, ďalej ide o náklady na nájomnom v spojitosti s užívaním kancelárskych

3 5Obo/126/2010

priestorov pre spracovanie konkurznej agendy, odvody zamestnancov vrátane stravného, cestovné náhrady a mzdové náklady zamestnancov súvisiace s prípravou prieskumných pojednávaní, schôdze veriteľov a prípravou podkladov pre súdne konania a s tým súvisiace súdne poplatky za podanie žalobných návrhov, náklady na nákup kancelárskych potrieb pre výkon správy a udržiavanie konkurznej podstaty, daň z úrokov a bankové poplatky týkajúce sa bankových operácií, náklady na výpočtovú techniku, náhradné diely, údržbu softwaru, údržbu kancelárskych priestorov súvisiace so správou a udržiavaním podstaty, náklady na inzerciu v spojitosti s ponukovými konaniami za účelom speňaženia majetku z podstaty a náklady na spotrebu pohonných látok v spojitosti s prípravou prieskumných pojednávaní a prípravou podkladov pre súdne konania a správu a udržiavanie konkurznej podstaty.

Súd prvého stupňa po preskúmaní konečnej správy a predložených dokladov schválil konečnú správu o speňažení majetku z podstaty v časti príjmov a výdavkov tak, ako ju predložila správkyňa konkurznej podstaty úpadcu v znení predloženom 29. júna 2010. Súd zistil, že výdavky pohľadávky proti podstate boli zaplatené a vynaložené v súvislosti s prevádzkou združení, ktorých bol úpadca členom a v spojitosti so správou, udržiavaním a speňažením majetku úpadcu vrátane tých pohľadávok, ktoré sú vymenované v § 31 Zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ďalej len „ZKV“).

Súd prvého stupňa vypočítal odmenu správkyne takým spôsobom, že za jej základ zobral sumu 68.084,76 Sk, čo je suma získaná speňažením podstaty a sumu 478.789.642,72 Sk, ktorú získala správkyňa do podstaty inou činnosťou, čo spolu predstavuje 478.857.727,48 Sk (15.895.164,56 Eur). Takýmto spôsobom a postupom odmena správkyne podľa § 6a a § 7 ods. 1 Vyhlášky č. 493/1991 Zb. je 1.510.000,-- Sk + (120 x 46.886,-- Sk = 5.626.320,-- Sk) spolu teda 7.136.320,-- Sk = 236.882,43 Eur. Správkyňa navrhla, aby jej súd zvýšil odmenu podľa § 7 ods. 3 vyhlášky o 100 % z dôvodu zachovania prevádzky združení, v ktorých bol úpadca členom po vstupe do konkurzu. V spojitosti so skúmaním tejto okolnosti súd zistil, že správkyňa získala do podstaty čistý príjem z podnikateľskej činnosti Z. a Z. prevádzkovaných po vyhlásení konkurzu sumu 213.437,70 Eur (6.430.024,08 Sk ). Odmenu správkyne však nezvýšil o celú túto sumu, pretože vzal do úvahy aj to, že činnosť správkyne má smerovať k tomu, aby bolo dosiahnuté čo najplnšie uspokojenie veriteľov v rámci konkurzného konania. Preto pri zvýšení odmeny správkyne vychádzal z tejto skutočnosti a súčasne zohľadnil aj výšku nákladov vynaložených na prevádzkovanie uvedených združení. Dospel k záveru, že v danom prípade je dôvod

4 5Obo/126/2010

pre zvýšenie odmeny správkyne a za primerané a zodpovedajúce náročnosti prevádzkovania združení, v ktorých bol úpadca členom, považuje zvýšenie odmeny o 50 % zo základu odmeny, čo predstavuje sumu 118.444,21 Eur (3.568.160,-- Sk). Takto celková odmena správkyne predstavuje sumu 355.323,64 Eur (236.882,43 Eur + 118.441,21 Eur = 355.323,64 Eur = 10.704.480,-- Sk). Hotové výdavky správkyne vynaložené z vlastných finančných prostriedkov v priebehu tohto konkurzného konania predstavujú sumu 24.901,37 Eur (750.178,67 Sk). Jedná sa o cestovné výdavky v spojitosti s výkonom funkcie správcu. Súd prvého stupňa po preskúmaní jednotlivých pracovných ciest, uznal účelnosť týchto výdavkov, považuje ich za dobu trvania konkurzu za primerané, preto ich správkyni priznal v preukázanej výške. Súčasne zistil, že tieto boli počas konkurzu uspokojené.

Suma určená na rozdelenie veriteľom predstavuje čiastku 15.607.409,40 Eur (470.188.815,57 Sk), ktorú súd vypočítal tak, že celkový príjem podstaty mínus výdavky - pohľadávky proti podstate zaplatené počas konkurzu, vrátane výdavkov správkyne, t. j. 15.903.197,68 Eur (479.099.733,28 Sk) - 270.886,91 Eur (8.160.739,04 Sk) - 24.901,37 Eur (750.178,67 Sk) = 15.607.409,40 Eur (470.188.815,57 Sk).

Proti napadnutému uzneseniu podali spoločne konkurzní veritelia J. H., U. a M. H., U. odvolanie, ktoré označili ako „Odpor proti Správe o konkurznom konaní v B., vypracovanej správkyňou konkurznej podstaty J. Š.“. Odvolací súd posúdil uvedené podanie podľa obsahu ako odvolanie proti napadnutému uzneseniu. M. H. žiadal, aby mu bolo uhradené 4.013,14 Eur (vklad 99.900,-- Sk + výnos 21.000,-- Sk). J. H. žiadala uhradiť 13.440,22 Eur (I. vklad 8.464,45 Eur + II. vklad 4.975,77 Eur).

Odvolatelia v odvolaní uviedli, že konkurz vedený na majetok úpadcu ich poškodil a pripravil ich o ich celoživotné úspory, ktoré si čestnou prácou našetrili za socializmu. Poukázali na apelačnú sťažnosť, ktorú podali 7. marca 2009 proti konkurznému konania, v ktorej uviedli, že konkurzné konanie je protiprávne, pretože týmto konkurzným konaním sa neoprávnene obohatili o 10 miliónov Eur len správkyne konkurznej podstaty, sudcovia, súdne úradníčky a konkurzné účtovníčky. Odvolatelia uviedli, že podali sťažnosť na Európsky súd pre ľudské a práva a žalobu na Európsky súdny dvor do Luxemburgu. Ďalej uviedli, že niektorí veritelia D. a B. boli dávno odškodnení, vrátili im ich vklady aj s úrokmi, najmä členom výboru na ochranu poškodených nebankovými subjektmi. Odvolatelia trvajú na

5 5Obo/126/2010

vrátení nielen všetkých vkladov, ale aj úrokov z omeškania za 7 rokov trvajúce súdne prieťahy a súdne trovy hotových výdavkov. Odvolatelia uviedli, že keby nezačalo konkurzné konanie, tak by už dávno mali vyplatené ich peniaze aj s výnosmi, ktoré by im vyplatil I. M. podľa uzavretých zmlúv, ktoré ručil svojím veľkým majetkom. Odvolatelia v prílohe odvolania vyčíslili úroky z omeškania, ktoré žiadali zaplatiť.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, ďalej len „O. s. p.“) prejednal odvolanie konkurzných veriteľov podľa § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie bolo podané oneskorene.

Podľa § 66c ods. 1 ZKV, ak tento zákon neustanovuje inak, po vyhlásení konkurzu a povolení vyrovnania, doručujú sa písomnosti súdu zverejnením v Obchodnom vestníku a vyvesením na úradnej tabuli súdu s výnimkou a/ výzvy, b/ opatrenia, c/ uznesenia o vedení konania, d/ uznesenia podľa § 18 ods. 1, e/ uznesenia, ktorým sa ustanovuje súdny znalec, f/ uznesenia, ktorým sa ukladá povinnosť podľa § 127 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

Podľa § 66e ods. 1 ZKV na konkurz sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 204 ods. 1 O. s. p., odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa bolo konkurzným veriteľom doručené formou vyvesenia na úradnej tabuli Krajského súdu v Banskej Bystrici 1X. októbra 2010. Pätnásťdňová odvolacia lehota uplynula konkurzným veriteľom 2X. októbra 2010 (§ 57 ods. 2 O. s. p.). Predmetné odvolanie konkurzní veritelia podali prostredníctvom pošty až 26. októbra 2010 podľa dátumu pečiatky uvedenej na zásielke. Odvolanie bolo doručené súdu prvého stupňa 28. októbra 2010.

Pre splnenie podmienky včasnosti podania odvolania je potrebné, aby odvolanie bolo podané v lehote stanovenej zákonom. Lehota na podanie odvolanie je pätnásť dní a jej plynutie sa počíta od doručenia rozhodnutia. Lehota na podanie odvolania je lehotou zákonnou a nie je možné ju predĺžiť ani skrátiť. Ide zároveň o lehotu procesnú, čo znamená,

6 5Obo/126/2010

že stačí, ak je odvolanie posledný deň odvolacej lehoty podané na súde alebo sa odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť (§ 57 ods. 3 O. s. p.).

Pätnásťdňová lehota začala plynúť veriteľom 1X. októbra 2010 a uplynula 2X. októbra 2010 (pondelok). Konkurzní veritelia však predmetné odvolanie podali až 26. októbra 2010 na poštovú prepravu, teda zjavne po lehote.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací, preto v zmysle § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p., odvolanie konkurzných veriteľov odmietol, pretože bolo podané oneskorene.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

V Bratislave 29. novembra 2010