Daň z príjmov fyzických osôb

Ing. Martin Múdry

Autor: Ing. Martin Múdry

Účtovná kancelária Ing. Martina Múdreho, člena Komory účtovníkov SR, ev.č 9999 už od roku 1990 svojim klientom poskytuje kompletný servis v…

Viac o autorovi

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloţenom z predsedu senátu

JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. J. Zemkovej PhD.

v právnej veci ţalobcu: P. M. bytom D., X. S.S. zastúpený: S. - Š., s.r.o., so sídlom Š., IČO:

X., proti ţalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Nová ulica č.

13, 975 04 Banská Bystrica, o preskúmanie rozhodnutia ţalovaného č. I/226/16012-

43872/2009/990526-r zo dňa 24.04.2009, o odvolaní ţalobcu proti rozsudku Krajského súdu

v Trenčíne č.k. 13S/74/2009-59 zo dňa 22.06.2010, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenčíne č.k.

13S/74/2009-59 zo dňa 22. júna 2010 p o t v r d z u j e .

Ţalobcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

O d ô v o d n e n i e

Napadnutým rozsudkom krajský súd zamietol ţalobu ţalobcu o preskúmania

rozhodnutia ţalovaného č. I/226/16012-43872/2009/990526-r zo dňa 24.04.2009, ktorým

podľa § 48 ods. 5 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov potvrdil dodatočný platobný

výmer Daňového úradu Trenčín č. 645/230/80499/08/Čapa zo dňa 18.09.2008, ktorým bola

2 3 Sţf 37/2010

podľa § 44 ods. 6 písm. b/ bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. ţalobcovi vyrubená daň z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2002 v sume 80 250,14 €.

Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, ţe ţalobca nepreukázal, ţe na základe ţivnostenského listu je oprávnený obchodovať s minerálnymi olejmi. Podľa výpisu z obchodného registra spoločnosť M., spol. s r.o. nemala v roku 2002 v predmete činnosti oprávnenie na obchodovanie s minerálnymi olejmi. Spoločnosť N., spol. s r.o. nemala do 15.03.2002 v predmete podnikania povolenú veľkoobchodnú a maloobchodnú činnosť s výrobkami petrochemického priemyslu, tuhými, tekutými a plynnými palivami. Ţalobca nepreukázal, kto v obchodnom vzťahu s ním zastupoval spoločnosť M.,spol. s r.o. a spoločnosť N., spol. s r.o. a s kým za týchto dodávateľov uzatváral jednotlivé obchody na dodávky motorovej nafty. Ţalovaný resp. správca dane v rámci daňovej kontroly a opakovanej daňovej kontroly vypočuli konateľov spoločnosti M., spol. s r.o. a spoločnosti N., spol. s r.o. Konateľ spoločnosti M., spol. s r.o., J. T. nebol vôbec informovaný o ekonomickej činnosti tejto spoločnosti. Súčasne boli vypočutí zástupcovia tejto spoločnosti, ktorých označil J. T. ako aj jej zamestnanci. Osobitne bol k veci vypočutý O. L., ktorého ţalobca označil za osobu konajúcu za dodávateľa. O. L. vo výpovedi poprel, ţe bol oprávnený zastupovať spoločnosť M., spol. s r.o., dodávku motorovej nafty a preberanie finančnej hotovosti realizoval ako zamestnanec, nie ako jej splnomocnený zástupca. Správca dane vypočul Ing. M. O. konateľa spoločnosti N., spol. s r.o., ktorý uviedol, ţe ţalobcu nepozná, neskôr však zmenil výpoveď v tom zmysle, ţe s ním obchodoval prostredníctvom JUDr. Š. M. Správca dane tieţ vypočul J. Š. ktorý bol konateľom spoločnosti N., spol. s r.o. splnomocnený na jej zastupovanie. Tento svedok potvrdil, ţe ţalobcovi dodal motorovú naftu a preberal od neho finančné hotovosti, nevedel však uviesť kto za dodávateľa vystavil a podpisoval faktúry a príjmové pokladničné doklady, ktoré sa v účtovníctve dodávateľa ani nenachádzali. Správca dane vypočul účtovníčku K. Š. ktorá tvrdila, ţe účtovníctvo sa v spoločnosti N., spol. s r.o. riadne viedlo, avšak nezrovnalosti v účtovnej evidencii nevysvetlila. Neobstojí teda tvrdenie ţalobcu, ţe pri uzatváraní obchodov na dodávky motorovej nafty konal za dodávateľov s osobami poverenými na ich zastupovanie v zmysle § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka. Na preukázanie nároku na uplatnenie daňového výdavku (nákladu) takéto dôvody nie sú dostačujúce, pretoţe zákon o daniach z príjmov vyţaduje, aby výdavky (náklady) boli dostatočne preukázané.

Krajský súd sa stotoţnil so záverom ţalovaného, ţe ţalobca v konaní vierohodne nepreukázal, ţe výdavky (náklady) ktoré mu mali v roku 2002 vzniknúť v súvislosti s dodávkami motorovej nafty od spoločnosti M., spol. s r.o. a spoločnosti N., spol. s r.o. boli vynaloţené na dosiahnutie, zabezpečenie a udrţanie jeho príjmov v súlade s ust. § 24 ods. 1 a § 25 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Ţalovaný ako aj správca dane zabezpečili v prejednávanej veci potrebné podklady, ktoré správne vyhodnotili a vyvodili z nich správny právny záver. Preto ţalobu ako nedôvodnú zamietol podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.).

3 3 Sţf 37/2010

Proti rozsudku krajského súdu podal ţalobca odvolanie. Vo vzťahu k dodávateľovi spoločnosti N., spol. s r.o. uviedol, ţe zúčastnené osoby (ţalobca ako aj zástupca spoločnosti N., spol. s r.o.) tvrdili, ţe za spoločnosť N., spol. s r.o. konal vo vzťahu k ţalobcovi J. Š., ktorý uskutočnenie plnenia, resp. dodanie nafty potvrdil. To, ţe J. Š. nevedel uviesť kto vystavoval faktúry a podpisoval ich, nemoţno brať ako skutočnosť, ktorá je smerodajná pri posúdení preukázanosti výdavkov. J. Š. na základe plnej moci spoločnosť N., spol. s r.o. zastupoval (čo nikto v konaní nepoprel), nemusel mať znalosti o vedení účtovníctva, a preto je neopodstatnené a nedôvodné, ak ţalovaný ako aj súd opierajú svoje rozhodnutia o takúto skutočnosť. Súčasťou spisu, ktorý ţalovaný súdu predloţil, je aj zmluva uzatvorená medzi ţalobcom a spoločnosťou N., spol. s r.o., z ktorej jednoznačne vyplýva a je nepochybné, ţe ţalobca skutočne so spoločnosťou N., spol. s r.o. obchodoval. Konanie osôb vystupujúcich vo vzťahu k ţalobcovi, predovšetkým J. Š. ako osôb poverených spoločnosťou N., spol. s r.o. nebolo spoločnosťou N., spol. s r.o. nijako spochybnené, a to ani potom, ako sa spoločnosť N., spol. s r.o. o ich konaní dozvedela, preto ţalobca má za to, ţe konanie týchto osôb vo veci spoločnosti N., spol. s r.o. je moţné povaţovať za konanie spoločnosti N., spol. s r.o.

Pokiaľ ide o spoločnosť M., spol. s r.o., O. L. vo výpovedi uviedol, ţe od ţalobcu niekedy prijal v hotovosti finančné čiastky za predaj motorovej nafty a taktieţ uviedol, ţe faktúry a pokladničné doklady nevystavoval, dostal ich vţdy vystavené. Ţalobca má za to, ţe odôvodnenie rozsudku ako ani rozhodnutia ţalovaného nie je moţné postaviť na tom, ţe O. L. sa nevedel vo výpovedi vyjadriť k účtovným otázkam, t.j. kto vystavoval faktúry a kto ich podpisoval. O. L. neviedol v spoločnosti účtovníctvo, a teda nemusel mať o týchto skutočnostiach ţiadne vedomosti. Ţalobca bol dobromyseľný vo vzťahu k O. L. ako osobe oprávnenej zastupovať spoločnosť M., spol. s r.o. Tento disponoval aj plnou mocou, ktorá je súčasťou spisu predloţeného súdu ţalovaným. Konateľ spoločnosti M., spol. s r.o. vo svojej výpovedi uviedol, ţe plnú moc podpísal, a teda konanie O. L. nijako nespochybnil. Obchodovanie spoločnosti M., spol. s r.o. so ţalobcom nespochybnil ani O. L. st., ktorý bol tieţ konateľom spoločnosti poverený na konanie v mene spoločnosti. Pri dodaní nafty spoločnosťou M., spol. s r.o. bol ţalobca dobromyseľný a nemal pochybnosti o tom, ţe osoby, ktoré vystupovali ako oprávnení zástupcovia spoločnosti M., spol. s r.o. vo vzťahu k nemu, nie sú poverené dodávateľom túto činnosť vykonávať.

Ţalobca je toho názoru, ţe ţalovaný ako aj krajský súd zohľadnili len skutočnosti v neprospech ţalobcu a opomenuli skutočnosť, ţe uskutočnenie plnenia preukázali aj výpovede zúčastnených osôb. Trvá na tom, ţe bolo preukázané splnenie všetkých podmienok v zmysle ust. § 24 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z.z., jeho daňové výdavky boli preukázané a táto skutočnosť mala byť zohľadnená súdom ako aj ţalovaným. Krajský súd pri záverečnom hodnotení dôkazov bral do úvahy najmä zistenia, ktoré s prejednávanou vecou nesúvisia (oprávnenie na obchodovanie s motorovou naftou), ako aj skutočnosti, ktoré sú výsledkom kontroly v spoločnosti N., spol. s r.o. a spoločnosti M., spol. s r.o. Navrhol, aby najvyšší súd zmenil rozsudok Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13S/74/2009-59 zo dňa 22.06.2010 tak, ţe zruší rozhodnutie ţalovaného č. I/226/16012-43872/2009/990526-r zo dňa

4 3 Sţf 37/2010

24.04.2009 ako aj rozhodnutie Daňového úradu Trenčín č. 645/230/80499/08/Čapa zo dňa 18.09.2008 a vec vráti na ďalšie konanie.

Ţalovaný vo vyjadrení k odvolaniu ţalobcu uviedol, ţe sa pridrţiava svojho stanoviska podaného k ţalobe a trvá na skutočnostiach v tomto stanovisku uvedených, tzn. ţe ţalobou napadnuté rozhodnutie ţalovaného č. I/226/16012-43872/2009/990526-r zo dňa 24.04.2009, ktorým po podaní odvolania bol potvrdený dodatočný platobný výmer č. 645/230/80449/08/Čapa zo dňa 18.09.2008, ktorým Daňový úrad Trenčín vyrubil podľa § 44 ods. 6 písm. b/ bod 1 zákona č. 511/1992 Zb. rozdiel dane z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie roku 2002, ako i uvedené rozhodnutie správcu dane sú vydané v súlade s právnymi predpismi. Navrhol, aby najvyšší súd odvolaním napadnutý rozsudok Krajského súdu v Trenčíne, ktorým bola ţaloba zamietnutá, ako vecne správny potvrdil.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) preskúmal napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v rozsahu a z dôvodov uvedených v odvolaní ţalobcu (§ 212 ods. 1 O.s.p.), postupom podľa § 250ja ods. 2 veta prvá O.s.p. a následne po tom, ako bolo oznámenie o vyhlásení rozsudku vyvesené na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke Najvyššieho súdu SR www.supcourt.gov.sk, www.nsud.sk, vyhlásil vo veci rozsudok, ktorým potvrdil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Trenčíne č.k. 13S/74/2009-59 zo dňa 22.06.2010 podľa § 250ja ods. 3 veta druhá O.s.p. v spojení s § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny.

Z administratívneho spisu najvyšší súd zistil, ţe správca dane neuznal opodstatnenosť výdavkov uplatnených ţalobcom za nákup tovaru – motorovej nafty od dodávateľa M., spol. s r.o. spolu v sume 6 031 684 Sk a od dodávateľa N., spol. s r.o. spolu v sume 1 780 232 Sk z dôvodu, ţe ţalobca nepreukázal, ţe k dodávke motorovej nafty od uvedených spoločností došlo, ţe tieto spoločnosti vystavili faktúry a im bolo za dodávku motorovej nafty zaplatené.

Počas daňovej kontroly a opakovanej daňovej kontroly boli vypočutí viacerí svedkovia. J. T. ako konateľ spoločnosti M., spol. s r.o. uviedol, ţe spoločnosť M., spol. s r.o. v rokoch 2002 a 2003 vykonávala kúpu a predaj pohonných hmôt, on však s motorovou naftou za spoločnosť neobchodoval, nevedel sa vyjadriť k vystavovaniu a podpisovaniu faktúr vystavených spoločnosťou M., spol. s r.o. pre ţalobcu, ani k preprave motorovej nafty ţalobcovi, nevedel kto prijímal a preberal hotovosť. O. L. sa vyjadril, ţe so ţalobcom neobchodoval, faktúry nevystavoval a nevie kto ich vystavoval, od ţalobcu niekedy prijal v hotovosti finančné čiastky za predaj motorovej nafty. Z výpovede svedka R. B. vyplýva, ţe s motorovou naftou neobchodoval, nevie akým spôsobom bola uskutočnená doprava motorovej nafty, ţiadne finančné prostriedky nepreberal. Svedecké výpovede J. T., O. L., O. L. a R. B. neposkytli dôkazy o ekonomickej činnosti spoločnosti M., spol. s r.o., účtovníctve spoločnosti, vystavovaní dokladov, dodávkach motorovej nafty a úhradách za tieto dodávky a iných ďalších skutočností týkajúcich sa obchodného vzťahu medzi spoločnosťou M., spol. s r.o. a ţalobcom. Svedecká výpoveď O. L., ktorého ako jediného svedka uviedol ţalobca, ţe s ním konal za spoločnosť M., spol. s r.o. nepotvrdila, ţe motorovú naftu kontrolovanému

5 3 Sţf 37/2010

daňovému subjektu dodala spoločnosť M., spol. s r.o., ţe táto spoločnosť vystavila faktúry a ţe tejto spoločnosti ţalobca za jej dodávku zaplatil. Iba J. Š. uviedol, ţe obchodoval v rokoch 2002 a 2003 s motorovou naftou a ţe pozná ţalobcu. Z odpovede na doţiadanie č. 600/321/20339/06/RySt zo dňa 07.02.2008 vyplýva, ţe Daňový úrad Bratislava I vykonal u daňového subjektu M., spol. s r.o. daňovú kontrolu, pričom z dôvodu neumoţnenia vykonania daňovej kontroly určil daň podľa pomôcok, pričom dodanie motorovej nafty pre ţalobcu povaţoval za neuskutočnené. V procese určovania dane vyuţil poznatky získané Policajným zborom Slovenskej republiky, podľa ktorých pri domovej prehliadke u ţalobcu dňa 29.04.2003 bolo konštatované zistenie drţby pečiatky spoločnosti M., spol. s r.o., ktorá bola policajnými orgánmi zaistená.

Vo faktúrach zaevidovaných v účtovníctve spoločnosti N., spol. s r.o. a vo faktúrach nachádzajúcich sa v účtovníctve ţalobcu boli zistené nezrovnalosti. Ţalobca si uplatňoval vo svojich výdavkoch časť úhrad iných faktúr ako mala vo svojej účtovnej evidencii zaúčtované spoločnosť N., spol. s r.o., časť faktúr nebola zaúčtovaná v účtovníctve dodávateľa, ale len v účtovníctve ţalobcu, ďalej boli zistené nezrovnalosti v podpisovaní faktúr vystavených spoločnosťou N., spol. s r.o., mnoţstvo motorovej nafty, ktoré malo byť dodané ţalobcovi bolo väčšie ako bolo zistené zo skladových kariet – výdajok, ţalobca neviedol ţiadnu skladovú evidenciu, čo neumoţňovalo preveriť či ţalobcovi boli uskutočnené dodávky motorovej nafty od spoločnosti N., spol. s r.o.

Podľa § 24 ods. 1 veta prvá zákona č. 366/1999 Z.z. daňovým výdavkom je výdavok (náklad) daňovníkom preukázateľne vynaloţený na dosiahnutie, zabezpečenie a udrţanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo evidovaný v evidencii daňovníka podľa § 9 ods. 4.

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 366/1999 Z.z. daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia s dosiahnutím, zabezpečením a udrţaním príjmov, aj keď o týchto výdavkoch (nákladoch) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloţenie nie je dostatočne preukázané.

Podľa § 29 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v priznaní, hlásení a vyúčtovaní alebo na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňového konania, ako aj vierohodnosť, správnosť alebo úplnosť povinných evidencií alebo záznamov vedených daňovým subjektom.

Zákonnou podmienkou, aby mohol byť výdavok povaţovaný aj za daňový výdavok je, aby bol preukázateľne vynaloţený na dosiahnutie, zabezpečenie a udrţanie príjmov daňovníka. K preukázateľnosti výdavkov nepostačuje iba predloţenie dokladov (faktúr), ale je potrebné preukázať aj skutočné zrealizovanie dodávky tovaru tak, ako je to uvedené vo faktúrach. Daňový doklad sám o sebe ešte nie je dôkazom, ţe k určitému plneniu došlo. Je len tvrdením o tejto skutočnosti, ktorú musí vedieť daňový subjekt preukázať aj inak,

6 3 Sţf 37/2010

ak jeho vierohodnosť v daňovej kontrole bola spochybnená. Dôkazné bremeno zaťaţuje daňový subjekt, ktorý je povinný si zabezpečiť dôkazy tak, aby skutočnosti uvádzané v daňovom doklade mohol daňovým orgánom preukázať.

Správca dane na základe vykonaného dokazovania spochybnil dodanie tovaru spoločnosťou M., spol. s r.o. a N., spol. s r.o. ţalobcovi, preto ţalobca ak tvrdil, ţe tovar nakúpil od uvedených spoločnosti, mal povinnosť to preukázať. Ţalobca len formálne deklaroval, ţe k dodaniu motorovej nafty došlo, ale nepreukázal svoje tvrdenia a ani nevyvrátil pochybnosti správcu dane o dodaní tovaru. Najvyšší súd sa stotoţnil so záverom ţalovaného, ţe ţalobca nepreukázal opodstatnenosť uplatnenia výdavkov za úhradu faktúr za nákup tovaru – motorovej nafty od dodávateľa M., spol. s r.o. a N., spol. s r.o., pretoţe ţalobca nepreukázal, ţe tovar mu bol reálne dodaný a za tento tovar bolo zaplatené.

Správca dane v danom prípade zohľadnil a zhodnotil všetky skutočnosti, ktoré počas konania vyšli najavo. So zisteniami správcu dane bol ţalobca oboznámený a mal moţnosť predkladať dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia. Z odôvodnenia rozhodnutia ţalovaného vyplýva vzťah medzi skutkovými zisteniami a úvahami pri hodnotení dôkazov na strane jednej a právnymi závermi na strane druhej.

O trovách odvolacieho konania najvyšší súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p. tak ţe ţalobcovi, ktorý nemal v odvolacom konaní úspech nepriznal právo na náhradu trov odvolacieho konania.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný.

V Bratislave dňa 18. januára 2011