....

Finančná kríza otriasla finančnými trhmi celej Európy. Tým poukázala na potrebu zosilniť dohled a reguláciu európskych finančných inštitúcií. Kontrole národných orgánov stále častejšie unikajú "cezhraničné aktivity" finančných inštitúcií.

Existujú však 3 možnosti, ako by mohla Európska únia postupovať pri regulácií bánk a poisťovní:

·Skupinový dozor (college supervision);

·režim skupinové podpory (group support supervision);

·spoločný dozor (common supervisor).

Skupinový dozor znamená rovnocennú spoluprácu orgánov dohledu.

Režimu skupinovej podpory znamená, stretnutia dozorčích orgánov krajín, v ktorých pôsobí vybraná nadnárodná finančná spoločnosť (napr. Axa, Generali). Z dôvodu jednoduchšieho rozhodovania sa, hlavné slovo v skupine by mal dozorčí orgán krajiny, kde ma daná finančná inštitúcia svoju centrálu.

Prvé dve varianty znamenajú zachovanie spolupráce medzi národnými organmi.

Varianta "spoločný dozor" by znamenala vytvorenie jednotného orgánu dozoru pre celu EU. Tato myšlienka sa ale vo väčšine členských štátov vrátané Českej republiky neuchytila. Najodvážnejší návrh, s ktorým prišla Komise, sa týkal iba skupinové podpory pre poisťovací sektor, no aj tento návrh členské štáty odmietli.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová na summite v Berlíne uviedla "Sme presvedčení, že túto krízu môžeme vyriešiť iba v prípade, že budeme spolupracovať. Chceme využiť príležitostí, aby sme z tejto krízy vyšli posilnení novou finanční architektúrou."

Všetci vrcholní predstavitelia Európskej únie, ktorí sa stretli na tomto summite, sa zhodli na prísnom dozore nad finančnými trhmi. Dozoru a regulácií musia podliehať všetky finančné trhy, produkty aj účastníci, a to bez výnimiek a ohľadu na štát, odkiaľ pochádzajú. Tým sa má vytvoriť väčšia stabilita, lepší dohled a transparentnosť finančného sektoru.

Pri riešení regulácie v poisťovníctve je potrebné vziať na zreteľ podstatne odlišný obchodný model poisťovní a bánk. Poisťovne sú financované vopred na základe poistného, na rozdiel od bánk, ktoré sú závislé hlavne na financovaní z krátkodobých vkladov a krátkodobých úverov. Špecifika obchodného modelu poisťovníctva ochránila celý sektor proti tým nejhorším dopadům súčasného finančného zmätku.

Dlhodobý investiční horizont poisťovne má stabilizační efekt na trhu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo poisťovne vstúpili do finančnej krízy v relatívne silnej pozícii.